ÔNG PHÙNG VĂN BỘ – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐĂNG KÝ MUA 3.600.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Văn Bộ
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: TTB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.746.170 CP (tỷ lệ 11,15%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.600.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/05/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/06/2018.