NQHĐQT số 140 về triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức.