NQHĐQT 125 hạn chế liên quan đến chuyển nhượng trong đợt chào bán 19.35 triệu CP

NQHĐQT 125 hạn chế liên quan đến chuyển nhượng

Bấm xem tại đây:

TTB_CBTT NQ Han che chuyen nhuong