NQ HĐQT 338 điều chỉnh tỷ lệ PHT

NQ HĐQT 338 điều chỉnh tỷ lệ PHT

Bấm xem tại đây:

TTB_CBTT 353

TTB_NQ 338