TTB được giao dịch ký quỹ

Nội dung TTB được giao dịch ký quỹ.

Bấm xem tại đây: