Giải trình chênh lệch BCTC Quý III năm 2015

Nội dung TTB CBTT Giải trình BCTC Quý 3 năm 2015.

Bấm xem tại đây:

000000005677829_ccv_325_giai_trinh_q3