Nghị quyết Hội đồng quản trị 51 PH tăng vốn lên 140

G:\Gui C Phuong\2015.03.16 NQ HĐQT 51 PH tăng vốn lên 140

Nghị quyết Hội đồng quản trị 51 PH tăng vốn lên 140.

Bấm xem tại đây

NQ_51_2015_HDQT_vv_tang_von_140_ty