Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn của TTB tại Công ty con