Nghị quyết HĐQT thông qua KQPH cổ phiếu trả cổ tức.

Nghị quyết HĐQT thông qua KQPH cổ phiếu trả cổ tức.

Bấm xem tại đây:

NQ_thong_qua_ket_qua_phat_hanh_