NQ HĐQT Kết quả Phát hành riêng lẻ 5 triệu cổ phiếu

Nghị quyết HĐQT KQPH RL

Bấm xem tại đây:

TTB_CBTT NQ HDQT_KQ CBRL 5 trieu CP