Nghị quyết HĐQT 85 và 86 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Nghị quyết HĐQT 85 và 86 tổ chức ĐHĐCĐ

Bấm xem tại đây:

TTB_CBTT NQ HDQT so 85 va 86 va CDL