NQ HĐQT 60 thông qua Phương án phát hành riêng lẻ 5 triệu CP

Nghị quyết HĐQT 60 thông qua PA PHRL.

Bấm xem tại đây:

TTB_CBTT_NQHDQT 60