Nghị quyết HĐQT 219 thông qua KQCP quyền mua.

Nghị quyết HĐQT 219 thông qua KQCP quyền mua.

Bấm xem tại đây:

NQHĐQT 219 Thông qua kết quả phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu