Nghị quyết HĐQT 121, 123 PA PH ra Công chúng

Nghị quyết HĐQT 121, 123 PA PH ra CC

Bấm xem tại đây:

TTB_CBTT NQ Chao ban co phan