Nghị quyết HDDQT 224 BLPH của SHS.

Nghị quyết HDDQT 224 BLPH của SHS.

Bấm xem tại đây:

TTB_Nghi quyet 224 cua HDQT Thực hiện bảo lãnh phát hành của CTCP CK SHB