Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023