Ngày giao dịch đầu tiên 3.500.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

Ngày giao dịch đầu tiên 3.500.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung.

G:\Gui C Phuong\2015.09.11 Ngày giao dịch đầu tiên 3.500.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung