NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 2017, TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU 2014 và 2015

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTB của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/08/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/08/2017
3. Lý do và mục đích:
* Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
– Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Nội dung xin ý kiến: Thông qua chủ trương chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (mã chứng khoán TTB) từ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
– Thời gian thực hiện: Dự kiến 10/08/2017 đến ngày 10/09/2017
– Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, ngõ 1, đường Bắc Kạn, tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
* Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
– Tỷ lệ thực hiện: – Tỷ lệ phát hành: 200:20 (người sở hữu 200 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới). Trong đó:
+ Tỷ lệ phát hành trả cổ tức 2015: 200:7 (người sở hữu 200 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu mới)
+ Tỷ lệ phát hành trả cổ tức 2016: 200:13 (người sở hữu 200 cổ phiếu được nhận 13 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2015 và năm 2016 bằng cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Với tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 200:20, vào thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 215 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là (215:200)x7 = 21,5 cổ phiếu, làm tròn xuống 21 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
– Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ, ngõ 1, đường Bắc Kạn, tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên và xuất trình chứng minh nhân dân.
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.