Ngày 29/09/2017, ngày giao dịch đầu tiên 3.869.985 cổ phiếu niêm yết bổ sung