Ngày 26/09/2023, TTB ban hành bản Điều lệ sửa đổi của Công ty

Xem chi tiết tại đây: 20230927 - TTB - CBTT Dieu le Cong ty