Ngày 25/09/2023, Công ty nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Ngô Quang Mỹ