Ngày 24/08/2023, Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ của thành viên Ban kiểm soát