Ngày 16/01/2024, TTB đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 với Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam