Ngày 05/02/2016, ngày giao dịch đầu tiên 7.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung