Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ vừa tổ chức cho cán bộ, đảng viên đang làm việc tại Tập đoàn học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XII tại hội trường

Chủ trì Hội nghị là đồng chí Phùng Văn Bộ, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty. Các đại biểu được thông qua 3 nội dung chính đó là: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN được nhận định là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế, có sự quản lý của nhà nước. Nền kinh tế tư nhân là khâu đột phá đẩy nhanh sự phát triển bền vững của nền kinh tế thị trường, cùng các doanh nghiệp nhà nước thúc đẩy phát triển kinh tế độc lập, tự chủ.

Đồng chí Phạm Quang Ngân, Phó Bí thư Chi bộ quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên toàn Công ty

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngân, Phó Bí thư Chi bộ đã thay mặt cấp ủy phổ biến, quán triệt chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết và phổ biến thu hoạch liên hệ bản thân của cán bộ, đảng viên. Qua học tập, trình độ của cán bộ, đảng viên được nâng cao, từ đó vận dụng vào quá trình công tác để nâng cao hiệu quả kinh doanh sản xuất.

Kim Phượng