Dương Văn Viện – người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc – đăng ký bán 28.200 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Văn Viện
– Mã chứng khoán: TTB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.200 CP (tỷ lệ 0,38%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Phùng Thị Nam
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 431.550 CP (tỷ lệ 3,01%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 28.200 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân.
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/04/2016
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/05/2016.