Dương Văn Linh không còn là cổ đông lớn

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Văn Linh
– Mã chứng khoán: TTB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.954.800 CP (tỷ lệ 5,05%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 108.700 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.846.100 CP (tỷ lệ 4,77%)
– Ngày không còn là cổ đông lớn: 21/04/2017.