Đưa vào danh sách không được kí quỹ

Đưa vào danh sách không được kí quỹ

G:\Gui C Phuong\2015.01.20 Đưa vào danh sách không được ký quỹ Final

Bấm xem tại đây