Đính chính giao dịch Phùng Văn Bộ

Đính chính giao dịch Phùng Văn Bộ.

G:\Gui C Phuong\2015.10.06 Đính chính giao dịch Phùng Văn Bộ