ĐIỀU LỆ TTBGROUP (Căn cứ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

Xem chi tiết tại đây: 20240709 - TTB - CBTT dieu le Cong ty_0001