Điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2013.

Điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2013.

Bấm xem tại đây:

thong bao thay doi ngay tt co tuc 2013

G:\Gui C Phuong\2015.07.27 Điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2013