Chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ: Quán triệt đường lối, chủ trương và viết bài thu hoạch về việc triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết số 26, 27, 28 – NQ/TƯ khóa XII của Đảng

Sau khi quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng và triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết số 26, 27, 28 – NQ/TƯ khóa XII, các Đảng viên trong Chi bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã viết bài thu hoạch, nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XIV và tiếp tục nắm bắt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Một số đạo lạ hoạt động trái pháp luật như: Hội thánh Đức chúa trời, Pháp luân công gây ảnh hưởng tiêu cực tới công việc và sinh hoạt của người dân cũng được quán triệt trong toàn chi bộ, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn người lạ mặt vào địa phương truyền đạo trái phép.

 

Trong tháng 8/2018, Chi bộ còn ban hành Quyết định cử 2 đồng chí đi học lớp Đảng viên mới, lập danh sách đề nghị 3 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng kết nạp Đảng quý IV/2018, tiến hành làm thủ tục xét kết nạp cho các đối tượng Đảng viên và xác minh lý lịch cho một số đồng chí đã đủ tiêu chuẩn đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Kim Phượng