CBTT_TTB: Nghị quyết HĐQT v/v cấp hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp