CBTT_TTB: Nghị quyết HĐQT v/v cấp hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp

[pdf-embedder url=”https://tienbo.vn/wp-content/uploads/2019/08/190814-TTB-NQ-HDQT-Cap-han-muc-bao-lanh-phat-hanh-trai-phieu.pdf” title=”190814-TTB-NQ HDQT Cap han muc bao lanh phat hanh trai phieu”]