Báo cáo quản trị năm 2017

Báo cáo quản trị năm 2017. Bấm xem tại đây:

CBTT tinh hinh quan tri công ty 2017