Biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán hạn chế giao dịch