Biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát (Theo QĐ số 581/QĐ-SGDHCM ngày 20/9/2023)