Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đợt phát hàng 19,5 triệu cổ phần Lần 1

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn. Bấm xem tại đây:

CBTT vv Báo cáo tiến độ sử dụng vốn