Báo cáo tài chính Quý II năm 2015.

Báo cáo tài chính Quý II năm 2015.

Bấm xem tại đây:

giải trình chênh lệch lợi nhuận 10% TTB_BCTC Quy 2.2015