Báo cáo tài chính quý II năm 2016

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016

Bấm xem tại đây:

000000006122616_BCTC_quy_II.2016._Final