Báo cáo tài chính bán niên năm 2015

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015.

Bấm xem tại đây:

TTB_BCTC 6 thang dau nam 2015

G:\Gui C Phuong\2015.08.13 Báo cáo tài chính bán niên năm 2015