Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017. Bấm xem tại đây:

TTB-Báo cáo quản trị bán niên