Ông PHÙNG VĂN BỘ – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐÃ MUA 3.242.000 CP

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

Ông PHÙNG VĂN BỘ – CHỦ TỊCH HĐQT – ĐÃ MUA 3.242.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phùng Văn Bộ
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: TTB
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.746.170 CP (tỷ lệ 11,15%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.600.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.242.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.988.170 CP (tỷ lệ 18,76%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến thị trường không phù hợp so với dự kiến
– Ngày bắt đầu giao dịch: 07/05/2018
– Ngày kết thúc giao dịch: 05/06/2018.

 

Kim Phượng