Chấp thuận niêm yết bổ sung 350.000 cổ phiếu

Chấp thuận niêm yết bổ sung 350.000 cổ phiếu.

Bấm xem tại đây:

G:\Gui C Phuong\2015.07.16 Chấp thuận niêm yết bổ sung 350.000 cổ phiếu