Nghị quyết HĐQT trả cổ tức năm 2014.

Nội dung TTB CBTT Nghị quyết HĐQT trả cổ tức năm 2014.

Bấm xem tại đây:

NQ_HDQT_136_TTB