Báo cáo Tài chính Bán niên 2017

Báo cáo Tài chính Bán niên 2017. Bấm xem tại đây:

CBTT BCTC giữa niên độ