TTB_CBTT NQ HĐQT VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Xem chi tiết tại đây:TTB_NQ HĐQT vv gia hạn thời gian tc ĐHĐCĐ 2020

Bình luận