TTB_CBTT NQ HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT NQ HĐQT thông qua HS đăng ký chào bán cp riêng lẻ

Bình luận