TTB_CBTT KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TRẦN THANH HÀ

Xem chi tiết tại đây: TTB_CBTT kết quả giao dịch của ng nội bộ TTH

Bình luận