TTB_CBTT Thông báo Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ CBTT NQ HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ.

Trân trọng./

TTB_CBTT NQ HDQT mua co phieu quy