TTB: KÝ HỢP ĐỒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BCTC NĂM 2022 CỦA CÔNG TY